Profil Idealnego Zdrowia (IHP)

Profil Idealnego Zdrowia (IHP) to stworzony specjalnie na potrzeby serwisu e-manus.pl statystycznie idealny obraz cz?owieka uwzgl?dniaj?cy jego p?e? i przynale?no?? do grupy wiekowej. Jest to zbiór informacji i warto?ci, które charakteryzuj? osob? ciesz?c? si? doskona?ym zdrowiem. Na podstawie Profilu Idealnego Zdrowia wyznaczane s? tendencje oraz kierunki zwalczania z?ych nawyków, uwidaczniane problemy, które nale?y ewentualnie zbada? pytaj?c swego lekarza.

Wska?nik IHI 

Wska?nik IHI (Wska?nik Idealnego Zdrowia) pokazuje procentowo odst?pstwa od Profilu Idealnego Zdrowia (IHP). Innymi s?owy IHI pokazuje jak bliski lub daleki jest stan naszego zdrowia od osobnika statystycznie idealnego. Zobacz przyk?adowy wska?nik IHI.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: