Profil ?redniego Zdrowia (AHP)

Profil ?redniego Zdrowia (AHP) to ?redni statystyczny obraz cz?owieka uwzgl?dniaj?cy jego p?e? i przynale?no?? do grupy wiekowej. Jest on budowany na podstawie ogólno?wiatowych statystyk medycznych oraz wewn?trznych statystyk serwisu e-manus.pl.

Wska?nik AHI

Wska?nik AHI (Wska?nik ?redniego Zdrowia) pokazuje odst?pstwa od Profilu ?redniego Zdrowia (AHP), czyli "ilo?? zdrowia" u?ytkownika w stosunku do ?redniego statystycznego osobnika. Zobacz przyk?adowy wska?nik AHI.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: