Profil ?redniego Zdrowia U?ytkowników (UAHP)

Profil ?redniego Zdrowia U?ytkowników (UAHP) to ?redni statystyczny obraz u?ytkowników serwisu e-manus.pl uwzgl?dniaj?cy ich p?e? i przynale?no?? do grupy wiekowej. Jest on budowany na podstawie wewn?trznych statystyk serwisu e-manus.pl.

Wska?nik UAHI

Wska?nik UAHI (Wska?nik ?redniego Zdrowia U?ytkowników) pokazuje odst?pstwa od Profilu ?redniego Zdrowia U?ytkowników (UAHP), czyli "ilo?? zdrowia" u?ytkownika w stosunku do ?redniej statystycznej u?ytkowników serwisu e-manus.pl. Wska?nik UAHI pokazuje "ilo?? zdrowia" u?ytkownika na tle licznej grupy innych osób tej samej p?ci, nale??cych do tej samej grupy wiekowej. Zobacz przyk?adowy wska?nik UAHI .

UWAGA! Wska?nik ten mo?e przyjmowa? warto?? ponad 100% (warto?? ponad 100% oznacza, ?e "ilo?? zdrowia u?ytkownika jest wi?ksza ni? ?rednia u?ytkowników. Inaczej mówi?c u?ytkownik jest statystycznie zdrowszy od przeci?tnego osobnika w grupie").

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: