Rewolucyjna metoda diagnozowania

Rewolucyjna metoda diagnozowania oparta jest na nowatorskim, jedynym w swoim rodzaju algorytmie porównywania statystyk profili zdrowia. Profilem zdrowia jest zbiór informacji o zdrowiu jednego cz?owieka zapisany przy uwzgl?dnieniu wieku osobniczego, p?ci i daty zapisu. Historia zapisów profili tworzy zmieniaj?cy si? w czasie obraz zdrowia osobnika.
Wszystkie informacje s? zapami?tywane i mo?liwe do odtworzenia i porównania w ka?dej chwili. Na podstawie profili budowane s? obrazy ?redniego Profilu Zdrowia, ?redniego Profilu Zdrowia U?ytkowników, wzorce zachowa?, tendencje dla danej grupy wiekowej i/lub p?ci, itp. 

Metoda statystycznego diagnozowania uwzgl?dnia WSZYSTKIE podane przez osobnika czynniki, nie zapomina o ?adnym i ?aden nie jest mniej wa?ny lub zaniedbywany. Uwzgl?dnia ona nie tylko dane czysto medyczne (np. wyniki bada?), ale i dane o trybie ?ycia, przyzwyczajeniach, rytmie dnia codziennego, sposobie od?ywiania, pracy, ruchu i odpoczynku, uwzgl?dnia pod?o?a stresogenne i interakcje otoczenia.

Zalety naszej metody diagnozowania 

1. ?aden cz?owiek nie jest w stanie zapami?ta?, po??czy? ze sob? i porówna? tak du?ej ilo?ci elementów w tak krótkim czasie.

2.  ?aden cz?owiek nie jest w stanie dokona? rzetelnej analizy tylu informacji.

3. ?aden cz?owiek nie jest w stanie przyswoi? sobie danych statystycznych populacji, nie mówi?c o pojedynczych osobniczych historiach zdrowia. 

Wszystko to jest jednak mo?liwe dzi?ki algorytmowi porówna? serwisu e-manus.pl. Diagnozy uzyskane t? metoda mog? naprowadzi? na fakty zaniedbywane lub lekcewa?one przez dan? osob?, a mówi?ce o takich aspektach jej zdrowia, które powinny by? niezw?ocznie omówione z lekarzem.

Analiza profilu zdrowia

Analiza profilu zdrowia polega na porórwnaniu statystycznego profilu u?ytkownika z Idealnym Profilem Zdrowia, ?rednim Profilem Zdrowia oraz ?rednim Profilem Zdrowia U?ytkowników. Na podstawie porównania generowana jest diagnoza (zobacz przyk?adow? diagnoz?) zawieraj?ca list? prawdopodobnych chorób, które dotycz? b?d? mog? dotyczy? u?ytkownika. Wyst?pienie danej jednostki chorobowej na li?cie oznacza, ?e istnieje statystyczne prawdopodobie?stwo wyst?pienia jej u u?ytkownika bior?c pod uwag? jego aktualny stan zdrowia, nawyki, zwyczaje, sposób ?ycia, itp.

Analiza dolegliowo?ci chorobowych 

Metoda diagnozowania e-manus.pl pozwala dodatkowo zdiagnozowa? bezpo?rednie objawy chorobowe i urazowe. U?ytkownik wybiera  objaw lub objawy chorobowe z listy oraz wskazuje miejsca ich wyst?powania (zobacz przyk?ad). System analizuje wprowadzone przez u?ytkownika symptomy chorobowe w oparciu o jego statystyczny profil zdrowia. Wynikiem analizy dolegliwo?ci jest diagnoza (zobacz przyk?adow? diagnoz?) zawieraj?ca list? najbardziej prawdopodobnych chorób, które mog? dotyczy? u?ytkownika. Wyniki analizy mog? zosta? zapisane przez u?ytkownika w jego historii osobniczej ??cznie z wyznaczonymi zaleceniami.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: