Mo?liwo?ci oferowane przez serwis e-manus.pl

Podstawowym narz?dziem serwisu  jest modu? statystycznej analizy profili zdrowia i dolegliwo?ci. Wynikiem ka?dej analizy jest statystyczna diagnoza zawieraj?ca list? najbardziej prawdopodobnych chorób wraz ze szczegó?owymi opisami, zalecenia, metody post?powania i wskazówki dotycz?ce np. prawid?owego trybu ?ycia. Oprócz tego serwis e-manus.pl oferuje wiele innych bardzo przydatnych funkcji. Ich list? wraz z krótkimi opisami prezentujemy poni?ej. 

Modu? Mój profil zdrowia

Modu? mój profil zdrowia prezentuje dane o u?ytkowniku takiej jak: wiek, grupa krwi, ci?nienie krwi, wzrost, waga, itp. oraz oblicza wska?niki BMI, WHR, procent t?uszczu i BMR na podstawie zgromadzonych informacji. Przy ka?dym wska?niku medycznym umieszczone zosta?o mrugaj?ce ?wiate?ko, którego kolor zale?y od warto?ci danego wska?nika. Kolor zielony oznacza warto?? w normie, kolor ?ó?ty oznacza niewielkie przekrocznie normy, kolor czerwony oznacza warto?? niebezpieczn? dla zdrowia. Modu? jest bezp?atny i wymaga jedynie rejestracji w serwisie. Zobacz jak wygl?da przyk?adowy modu? Mój profil zdrowia

Modu? Analiza profilu zdrowia

Modu? Analizy profilu zdrowia generuje statystyczne diagnozy w oparciu o dane wprowadzone przez u?ytkownika (m.in. ankiety wywiadu medycznego, wyniki bada? diagnostycznych). Modu? Analiza profilu zdrowia jest dost?pny dla posiadaczy abonamentu. Zobacz przyk?adow? diagnoz?

Modu? Analiza dolegliwo?ci

Modu? Analizy dolegliwo?ci generuje statystyczne diagnozy w oparciu o podan? przez u?ytkownika list? dolegliwo?ci i dane pochodz?ce m.in. z ankiet wywiadu medycznego i bada? diagnostycznych. Modu? Analiza dolegliwo?ci jest dost?pny dla posiadaczy abonamentu. Zobacz przyk?ad wyboru dolegliwo?ci.  

Konsultacje medyczne

Serwis e-manus.pl umo?liwia wykonanie opisowej konsultacji swojego profilu zdrowia u specjalisty. Konsultacje s? w pe?ni anonimowe. Oferujemy dwa rodzaje konsultacji w zale?no?ci od wybranej wersji abonamentu:

1. Podstawowa - tekst o obj?to?ci jednej strony A4.

2. Rozbudowana (dost?pna tylko dla posiadaczy abonamentu Aurum)- tekst o obj?to?ci do dziesi?ciu stron A4. 

Modu? wykresów

Modu? rysowania wykresów prezentuje w sposób graficzny warto?ci wska?ników medycznych (BMI, WHR, itd.) u?ytkownika. Dzieki temu u?ytkownik ma mozliwo?? zobaczenia jak zmienia? si? np. jego BMI w ci?gu ostatniego roku. Modu? dost?pny dla posiadaczy abonamentu. Zobacz przyk?adowy wykres.  

Modu? Kalendarzyk Owulacyjny 

Kalendarzyk owulacyjny to proste narz?dzie pozwalaj?ce prowadzi? osobisty kalendarzyk menstruacji. Wymaga podania daty pocz?tkowej, d?ugo?ci cyklu i d?ugo?ci owulacji. Na kilka dni przed menstruacj? system automatycznie przesy?a informacje o zbli?aj?cym si? pocz?tku cyklu. Modu? jest bezp?atny i wymaga tylko rejestracji w serwisie. Zobacz jak mo?e wygl?da? Twój kalendarzyk owulacyjny

Modu? Wizyta u lekarza

Modu? Wizyta u lekarza pozwala ustawia? przypomnienia o zaplanowanych wizytach lekarskich. Ten modu? nie jest jeszcze dost?pny. 

Digitalizacja danych

Serwis e-manus.pl umo?liwia digitalizacj? danych medycznych czyli przetworzenie dokumentów medycznych (wyników bada?, zdj??, wydruków, itp.) na posta? cyfrow? i zapisania ich w bazach danych serwisu. Opcja digitalizacji danych dost?pna jest bezp?atnie dla posiadaczy abonamentu Aurum. Dowiedz si? wi?ceji o us?udze digitalizacji

Modu? Statystyki serwisu

Modu? statystyk prezentuje w formie wykresów informacje o u?ytkownikach serwisu. Przyk?adowe wykresy generowane przez modu?: ilo?? u?ytkowników wg wieku, ilo?? uzytkowników wg p?ci, ilo?? osób z nadci?nieniem t?tniczym wg wieku, ilo?? osób pal?cych papierosy wg wieku, itp. Modu? dost?pny dla posiadaczy abonamentu.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: