Konsultacje medyczne on-line

Serwis e-manus.pl poza diagnozowaniem statystycznym pozwala równie? na wykonanie opisowej konsultacji profilu zdrowia. Us?uga jest wykonywana przez specjalist? i  p?atna dodatkowo wg cennika. Zamówi? j? mo?e ka?dy, zarejestrowany u?ytkownik posiadaj?cy op?acony abonament. Serwis e-manus.pl oferuje dwa rodzaje konsultacji w zale?no?ci od posiadanej przez u?ytkownika opcji abonamentu. 

1. Podstawowa konsultacja medyczna

Podstawowa konsultacja medyczna dost?pna jest dla osób posiadaj?cych abonament w wersji Standard. Konsultacja zawiera maksymalnie 1 stron? A4 tekstu. 

2. Rozbudowana konsultacja medyczna

Rozbudowana konsultacja medyczna dost?pna jest dla u?ytkowników posiadaj?cych abonament w wersji Aurum. W ramach abonamentu u?ytkownik mo?e wykona? 6 bezp?atnych rozbudowanych konsultacji rocznie. Ka?da kolejna jest p?atna dodatkowo.

Ka?da rozbudowana konsultacja sk?ada si? kilku stron A4 (maksymalnie 10 stron A4) opisu (analizy) danych wprowadzonych przez u?ytkownika. Niewykorzystane konsultacje nie przechodz? (nie dodaj? si?) na kolejny okres abonamentowy.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: