Prywatno?? u?ytkowników

Doskonale rozumiemy, ?e zdecydowana wi?kszo?? danych medycznych naszych u?ytkowników ma charakter poufny. Dlatego te? zdecydowali?my si? rozdzieli? dane osobowe u?ytkownika od wprowadzanych przez niego danych medycznych. Ka?dy u?ytkownik po rejestracji tworzy swój w?asny unikalny identyfikator (zobacz jak tworzy si? profil u?ytkownika), którym podpisuje informacje medyczne wprowadzane do serwisu. Identyfikator tworzony jest automatycznie i nie jest znany ?adnemu pracownikowi serwisu e-manus.pl.Oddzielenie informacji medycznych zapewnia u?ytkownikowi ca?kowit? anonimowo?? równie? podczas konsultacji medycznej. Specjalista przygotowuj?cy s?own? diagnoz? ma dost?p tylko i wy??cznie do danych medycznych u?ytkownika. Dzi?ki temu u?ytkownik mo?e zapyta? specjalist? o swoje najbardziej intymne problemy.

Pami?taj, ?e nigdy nikt z obs?ugi serwisu e-manus.pl nie zapyta Ci? o has?o logowania do serwisu.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: