P?atna cz??? serwisu

Serwis e-manus.pl oferuje dwie opcj? sta?ego abonamentu oraz mo?liwo?? p?atno?ci za wykonanie statystycznej diagnozy za pomoc? SMS. Porównanie wersji sta?ego abonamentu znajduje si? w tabeli poni?ej

Us?ugi, które otrzymuj? w abonamencie

1. Nielimitowana ilo?? wprowadzanych danych
Mog? wprowadza? bez ?adnych ogranicze? wyniki bada?, aktualizowa? ankiety wywiadu medycznego, generowa? i zapisywa? statystyczne diagnozy moje profilu zdrowia. 

2. Bezp?atne analizy profilu zdrowia
Mog? wykona? dowoln? ilo?? statystycznych analiz swojego profilu zdrowia (np. po dodaniu nowych wyników bada?) i wygenerowa? na ich podstawie diagnoz? (tutaj mog? obejrze? przyk?adow? diagnoz?). 

3. Bezp?atne analizy dolegliwo?ci
Je?eli ?le si? poczuj?, mog? wykona? analiz? dolegliwo?ci i sprawdzi? co mo?e by? przyczyn? pogorszenia stanu zdrowia. Ilo?? analiz dolegliwo?ci jest nielimitowana, a ka?d? z nich mog? zapisa?, wydrukowa? lub powróci? do niej w dowolnej chwili. 

4. Bezp?atny dost?p do opisów i artyku?ów medycznych
Uzyskam dost?p do opisów, artyku?ów i ciekawostek medycznych publikowanych w serwisie. 

5. Bezp?atny dost?p do statystyk generowanych przez serwis
Mog? bez limitu przegl?da? statystyki oferowane przez serwis i sprawdzi? do jakiej grupy u?ytkowników nale??. 

6. Bezp?atny dost?p do modu?u rysowania wykresów
Dzi?ki modu?owi rysowania wykresów mog? w ?atwy sposób ?ledzi? zmiany moich wska?ników medycznych (np. BMI) w czasie. W ten sposób mog? szybciej zauwa?y?, ?e np. moja waga w ci?gu ostatniego roku niepokoj?co wzros?a. 

7. Mo?liwo?? skonsultowania profilu zdrowia z specjalist?
W ka?dej chwili mog? zamówi? dodatkowo p?atn? lub bezp?atn? (w zale?no?ci od wersji abonamentu) konsultacj? ze specjalist?. W oparciu o wprowadzone przeze mnie dane, swoj? fachow? wiedz? i do?wiadczenie specjalista przygotuje diagnoz? opisow? (nawet do 10 stron). E-manus zapewnia mi anonimowo?? konsultacji.

8. Dost?p do modu?u zamówie? bada? medycznych
Za po?rednictwem serwisu e-manus.pl mog? zamówi? badania genetyczne (np. badania na ryzyko nowotworowe, badania na wyst?powanie mikroorganizmów) oraz pierwiastkow? analiz? w?osów i moczu. Wyniki bada? mog? wprowadzi? do serwisu e-manus.pl.
 
9. Bezp?atny dost?p do us?ugi digitalizacji danych medycznych
Mog? zleci? przetworzenie posiadanych przeze mnie informacji medycznych w postaci zdj??, wydruków, tekstów na posta? cyfrow? i zapisanie ich w bazie serwisu e-manus.pl. Dzi?ki temu wszystkie moje dokumenty zostan? zgromadzone w jednym, bezpiecznym miejscu zapewniaj?cym szybki dost?p, przegl?danie i wydruk. Bezp?atny dost?p do tej us?ugi uzyskam zamawiaj?c abonament w wersji Aurum. Wi?cej informacji o us?udze digitalizacji znajd? w pomocy.
 
10. Z?ota kart? e-manus
Je?eli zamówi? abonament w wersji Aurum otrzymam w prezencie z?ot? kart? cz?onkowsk?. Na karcie umieszczone zostanie moje imi?, nazwisko, grupa krwi, adres kontaktowy do najbli?szych oraz oraz informacja czy wyra?am zgod? na pobranie organów do transplantacji. Wi?cej informacji o z?otej karcie znajd? w pomocy.
 
11. Gwarancja sta?ej ceny
Zamawiaj?c abonament otrzymujesz gwarancj? sta?ej ceny a? do ko?ca okresu abonamentowego bez wzgl?du na to, ?e serwis e-manus.pl b?dzie zawiera? coraz wi?cej informacji i narz?dzi. Tutaj mog? pobra? cennik us?ug e-manus.pl

Porównanie opcji abonamentu Standard i Aurum

Us?ugae-manus.pl
Standard
e-manus.pl
Aurum
1. Nielimitowana ilo?? wprowadzanych danychTakTak
2. Bezp?atne analizy profilu zdrowiaTakTak
3. Bezp?atne analizy dolegliwo?ciTakTak
4. Bezp?atny dost?p do leksykonu chorób i artyku?ów medycznychTakTak
5. Bezp?atny dost?p do statystyk generowanych przez serwisTakTak
6. Bezp?atny dost?p do modu?u rysowania wykresówTakTak
7. Mo?liwo?? skonsultowania profilu zdrowia ze specjalist?Tak, konsultacja
dodatkowo p?atna
Tak, 6 konsultacji w cenie
8. Dost?p do modu?u zamówie? bada? medycznychTakTak
9. Bezp?atny dost?p do us?ugi digitalizacji danych medycznychNieTak
10. Z?ota karta klubu e-manus.plNieTak
11. Gwarancja sta?ej cenyTakTak

Us?ugi, które otrzymuj? p?ac?c za pomoc? SMS

1. Nielimitowana ilo?? wprowadzanych danych
Mog? wprowadza? bez ?adnych ogranicze? wyniki bada?, aktualizowa? ankiety wywiadu medycznego. 

2. Bezp?atna analiza profilu zdrowia lub bezp?atna analiza dolegliwo?ci
W dowolnym czasie mog? wykona? jedn? statystyczn? analiz? swojego profilu zdrowia lub jedn? statystyczn? analiz? dolegliwo?ci i wygenerowa? na jej podstawie diagnoz? (tutaj mog? obejrze? przyk?adow? diagnoz?). Diagnoz? mog? zapisa?, wydrukowa? i przegl?da? j? w ka?dej chwili. 

Koszt wys?ania jednej wiadomo?ci SMS wynosi 5z? + VAT (6,10z? z VAT). 

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:1

Szukaj: