Kalkulator BMI

Wska?nik masy cia?a BMI

Czym jest BMI?

BMI (skrót od angielskiego Body Mass Index, w j?zyku polskim wska?nik masy cia?a) jest wspó?czynnikiem powsta?ym przez podzielenie masy cia?a (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach). BMI stanowi wiarygodny wska?nik ilo?ci tkanki t?uszczowej w ciele cz?owieka, koreluj?cy z bardziej zaawansowanymi technicznie i dro?szymi metodami oznaczania ilo?ci tej?e tkanki.

W jakim celu u?ywamy wska?nika BMI?

Indeks masy cia?a stanowi doskona?e narz?dzie wykorzystywane w trakcie bada? przesiewowych w kierunku chorób uk?adu kr??enia, serca, metabolicznych i innych. Mówi?c najpro?ciej, parametr ten pozwala wnioskowa? czy nasza waga jest odpowiednia dla naszego wzrostu i p?ci. Ryzyko wyst?pienia wspomnianych chorób, nasilenie ich przebiegu oraz ilo?? mo?liwych powik?a? wzrastaj? wraz ze wzrostem warto?ci wska?nika BMI. 

Jak wiarygodnym wska?nikiem naszej tuszy jest BMI?

Zale?no?? pomi?dzy warto?ci? wska?nika masy cia?a i ilo?ci? tkanki t?uszczowej w naszych organizmach jest bardzo wyra?na. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ocena BMI mo?e by? niedok?adnym wska?nikiem nadwagi czy te? ryzyka chorób z ni? zwi?zanych w?ród: 

  • osób poni?ej osiemnastego roku ?ycia
  • osób w podesz?ym wieku (osoby starsze maj? wi?ksz? ilo?? tkanki t?uszczowej ni? m?odsze o tym samym wzro?cie i masie cia?a)
  • kobiet w ci??y i kobiet karmi?cych piersi?
  • sportowców (wzrost BMI mo?e by? rezultatem wi?kszej muskulatury, a nie zwi?kszonej ilo?ci tkanki t?uszczowej).

Pami?tajmy równie?, ?e ilo?? tkanki t?uszczowej jest tylko jednym z czynników ryzyka wymienionych poni?ej chorób, a wska?nik BMI powinien by? rozpatrywany wspólnie z ze wska?nikiem WHR oraz innymi informacjami dotycz?cymi stanu zdrowia.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów