P?cherzykowy system transportu

Lizosom jest przedzia?em wewn?trzkomórkowym, w którym odk?ada si? uszkodzone bia?ka. Wewn?trz lizosomu znajduj? sie pewne enzymy, które te bia?ka rozmontowuj?. Enzymy te s? wytwarzane w rybosomach – przedzia?ach (organellach) nale??cych do siateczki ?ródcytoplazmatycznej (reticulum endoplazmatycznego).

W procesie wytwarzania enzymów w rybosomach zostaj? one oznakowane specjalnymi sekwencjami aminokwasów, które pozwalaj? im opu?ci? reticulum. Enzymy udaj? si? do lizosomu i przywieraj? do jego powierzchni. Wówczas jeszcze jeden zespó? sygna?ów pozwala im wej?? do lizosomu, gdzie mog? wykona? swoj? prac?. Ta sie? transportowa zwana jest p?cherzykowym systemem transportu.

Kiedy komórka choruje, b??d w oznakowaniu sygna?owym zak?óca dzia?anie p?cherzykowego systemu transportu. Zamiast przenosi? enzymy rozk?adaj?ce bia?ka z rybosomów do lizosomów, system transportuje je do ?cianki komórki, gdzie zostaj? wyrzucone na zewn?trz komórki. W tym czasie uszkodzone bia?ka p?yn? do lizosomów, gdzie nie s? rozk?adane.

Bez enzymów rozk?adaj?cych bia?ka lizosomy nape?niaj? si? po brzegi niczym przepe?nione pojemniki na ?mieci. Aby si? z tym upora?, komórka wytwarza nowe lizosomy, które równie? nape?niaj? si? „?mietnikowymi” bia?kami. A? wreszcie, kiedy lizosomów takich jest ju? za du?o, ca?a komórka rozpada si?.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów