Czynniki rakotwórcze

Konserwanty, barwniki, aromaty o mo?liwym dzia?aniu rakotwórczym

E 123 - barwnik amoniakalny

E 142 - ziele? lisaminowa

E 210 - benzoesan

E 211 – benzoesan sodu

E 212 – benzoesan potasu

E 213 – benzoesan wapnia

E 214 – benzoesan etylu

E 215 – benzoesan estru etylowego

E 216 - benzoesan propylu

E 217 - benzoesan estru propylu

E 218 - benzoesan metylu

E 219 - benzoesan estru metylowego

E 230 - dwufenyl

E 231 - ortofenylofenol

E 232 – ortofenyl sodu

E 233 - 2,4 thiaxolyl

E 239 - heksamina

E 250 – azotyn sodu

E 251 – azotan sodu

E 252 – azotan potasu

E 330 – kwas cytrynowy

 

 

Czynniki rakotwórcze wyst?puj?ce w ?ywno?ci

Czynnik rakotwórczy
Gdzie wsyt?puje?
Co powoduje?

Nitrozoaminy i inne  N-nitrozwi?zki

W warzywach (pozosta?o?ci nawozów i pestycydów).

W konserwantach dodawanych do mi?s, serów i piwa.

W peklowanych, solonych i w?dzonych produktach, w sk?ad których wchodzi saletra zawieraj?ca azotan.

Nowotwory uk?adu pokarmowego i moczowego.

Benzopiren

W wielokrotnie u?ywanym t?uszczu do sma?enia,  powstaje podczas grillowania i w?dzenia.

Nowotwory ?o??dka i jelit.

Aflatoksyna

W sple?nia?ych orzechach i produktach zbo?owych.

Nowotwory w?troby i ?o??dka.

Metale ci??kie, np. o?ów, kadm

W warzywach i owocach rosn?cych przy drogach.

Nowotwór uk?adu moczowo - p?ciowego.

Chlorek winylu lub akrylnitryl

W opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Nowotwory ró?nych organów.

Sacharyna, cyklamat cyclamate

W s?odzikach (niebezpieczne w przypadku spo?ywania du?ych ilo?ci).

Nowotwory uk?adu moczowego.

Alkohol

Wódka, piwo i wino.

Nowotwory jamy ustnej, gard?a, prze?yku, krtani, ?o??dka i w?troby.

 

Stany zapalne i infekcje sprzyjaj?ce powstawaniu nowotworów

Rodzaj bakterii lub wirusa Co powoduje?

Wirus zapalenia w?troby typ B lub C

Nowotwór w?troby.

Wirus opryszczki p?ciowej (herpes typ II lub HSP)

Nowotwory uk?adu rozrodczego.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)

Nowotwór szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu.

Wirus Epsteina-Barr virus (EPV)

Nowotwór jamy nosowo-gard?owej, ziarnica z?o?liwa.

Pierwotniak Schistosoma haematobium

Nowotwory z?o?liwe p?cherza moczowego.

Bakteria Helicobacter pylori

Nowotwór ?o??dka.

 

Czynniki fizyczne i psychiczne maj?ce wp?yw na powstawanie nowotworów

Nazwa czynnika
Co powoduje?

Promieniowanie jonizuj?ce

Nowotwory uk?adu limfaycznego, szpiku kostnego, tarczycy i p?uc.

Promieniowanie UVA lub UVB

Nowotwór skóry.

Azbest

Nowotwory narz?dów maj?cych styczno?? z substancj? rakotwórcz? (przy ekspozycji: rak p?uc, skóry; przy odtruwaniu organizmu: rak nerki, w?troby).

Niektóre produkty smo?y pogazowej i olejów mineralnych oraz sadze

J.w.

40 ró?nych zwi?zków chemicznych wyst?puj?cych w dymie papierosowym

Nowotwory p?uc, nerek, trzustki, warki, j?zyka, jamy ustnej, prze?yku, krtani i p?cherza moczowego.

 

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów