Stadia rozwojowe nowotworu

Do oceny stopnia zaawansowania nowotworu s?u?y klasyfikacja TNM. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter s?ów tumor (guz), nodulus (w?ze? ch?onny), metastases (przerzuty odleg?e). Ze wzgl?du na ró?nice anatomiczne, ka?dy nowotwór posiada w?asn? skal? TNM. Stopie? zaawansowania okre?la si? na podstawie wszystkich trzech wska?ników.

CECHA T

WIELKO?? GUZA

Tx - nie mo?na okre?li? wielko?ci guza.

Tis - guz w miejscu powstania (in situ).

T1-4 - stopnie okre?laj?ce wielko?? guza.

CECHA N

STOPIE? ZAJ?CIA W?Z?ÓW CH?ONNYCH

Nx - brak mo?liwo?ci oceny zaj?cia regionalnych w?z?ów ch?onnych.

N0 - brak przerzutów do regionalnych w?z?ów ch?onnych.

N1-N3 - obecne przerzuty w w?z?ach ch?onnych.

CECHA M

PRZERZUTY ODLEG?E

Mx - brak mo?liwo?ci oceny przerzutów odleg?ych.

M0 - brak przerzutów odleg?ych.

Ml - obecne przerzuty odleg?e.

CZASEM WYRÓ?NIA SI? NAST?PUJ?CE OZNACZENIA

cTNM - klasyfikacja kliniczna (na podstawie bada?, przed podj?ciem leczenia);

sTNM - klasyfikacja ?ródoperacyjna (na podstawie bada? i oceny w trakcie zabiegu operacyjnego);

pTNM - klasyfikacja pooperacyjna (na podstawie bada? przed leczeniem operacyjnym, oceny ?ródoperacyjnej i badania histopatologicznego);

rTNM - klasyfikacja ponownego leczenia - ocena rozwoju choroby w ró?nych etapach przebiegu w trakcie leczenia za pomoc? ró?nych metod terapeutycznych.

Stopie? zaawansowania choroby
TN
M
0Tis
N0
M0
IAT1
N0M0
IB
T2
N0
M0
IIA
T1
N1
M0
IIB
T2 T3

N1 N0 

M0
IIIA
T1 T2 T3 T4
N2 N1 M0
IIIB
T4 Ka?de TKa?de N N3 M0
IV
Ka?de TKa?de NM1

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów