Co je??, czego nale?y unika?

W 2002 r. Ameryka?skie Towarzystwo Nowotworowe przedstawi?o zalecenia w odniesieniu do nowotworów zale?nych od stylu ?ycia. S? one nast?puj?ce: 

1. Nale?y je?? jak najwi?cej pokarmów pochodzenia ro?linnego, nieprzetworzonych warzyw i owoców (unika? warzyw sma?onych, zw?aszcza frytek i chipsów), pi? nies?odzone soki warzywne i owocowe, posi?ki je?? kilka razy dziennie w ma?ych ilo?ciach. Najlepiej spo?ywa? oczywi?cie soki ze ?wie?ych owoców, tu? po wyci?ni?ciu (wyj?tkiem jest sok z buraków).

2. Nale?y wybiera? pe?noziarniste produkty zbo?owe (pieczywo, p?atki ?niadaniowe, makarony) i nie ?uskany ryz. Unika? jedzenia s?odyczy i innych produktów zawieraj?cych cukier.

3. Cukier i mleko prowadz? do zakwaszenia organizmu, wi?c powinno si? ich unika?.

4. Zasadowy odczyn w jelitach i krwi jest oznak? poprawnych proporcji substancji w organizmie a kwasowe odczny musz? by? przez organizm zwalczone przy u?yciu sporej dawki energii. Jest to ?atwa regu?a prowadz?ca do zdrowia.

5. Nale?y ograniczy? spo?ycie mi?sa czerwonego - najlepiej zast?pi? je rybami, drobiem, fasol?. Je?li juz jemy mi?sa czerwone, nale?y usun?? widoczny t?uszcz i je?? mniejsze porcje. Przygotowuj?c potrawy mi?sne, nale?y unika? sma?enia; zdrowsze jest gotowanie i pieczenie. Nale?y d??y? do utrzymania prawid?owej masy da?a, wybieraj?c produkty niskot?uszczowe i niskokaloryczne, zast?puj?c desery ?wie?y mi owocami. Zaleca si? rezygnacj? z ?ywno?ci typu fast-food.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów