Jedena?cie znaków ostrzegawczych

1. Chudni?cie w krótkim czasie (u osób nie odchudzaj?cych si?) - objaw wyst?puj?cy najcz??ciej w raku p?uca, ?o??dka, nerki, jelita grubego. Towarzysz?ce mu niekiedy os?abienie mo?e ?wiadczy? o utracie krwi lub niedoborze odpowiednich sk?adników do jej wytwarzania.

2. Ból (o niejasnej przyczynie) - d?ugotrwa?y ból brzucha mo?e by? objawem raka jelita grubego, ból okolicy l?d?wiowej mo?e ?wiadczy? o raku nerki, a w klatce piersiowej - o raku p?uca. Bóle ko?ci mog? by? spowodowane przerzutami.

3. Krwioplucie, d?ugotrwa?a chrypka (ponad 3 tygodnie), uporczywy kaszel lub zmiana jego charakteru - mog? by? spowodowane rakiem p?uca, krtani.

4. Trudno?ci w po?ykaniu - mog? sugerowa? nowotwór gard?a, krtani, prze?yku, ?o??dka.

5. Uczucie pe?no?ci w nadbrzuszu, bóle, zaburzenia trawienia - rak ?o??dka, inne nowotwory przewodu pokarmowego, niekiedy rak jajnika.

6. Krew w stolcu, stolec koloru czarnego, naprzemienne biegunki i zaparcia, ?luz w stolcu, stolce cienkie (o?ówkowate) - nowotwory przewodu pokarmowego, szczególnie jelita grubego i odbytnicy.

7. Krwiomocz (bez objawów zapalenia dróg moczowych), dyzuria (parcie na mocz, trudno?ci w oddawaniu moczu) - mog? towarzyszy? nowotworom uk?adu moczowego.

8. Nieprawid?owe krwawienie z dróg rodnych - mo?e wskazywa? na raka pochwy, szyjki lub trzonu macicy.

9. Zmiany na skórze i b?onach ?luzowych (wargi, jama ustna, narz?dy p?ciowe: nie goj?ce si? owrzodzenia, zmiana wygl?du znamienia, pojawienie si? nowych zmian skórnych o szczególnych cechach (nieregularne rozmieszczenie barwnika, s?abo widoczna granica mi?dzy zmian? a zdrow? skór?, szybki wzrost tych zmian, krwawienie, s?czenie, strup).

10. Guzek piersi, owrzodzenie, wci?gniecie brodawki sutkowej, asymetria brodawek - cz?sto sugeruj? nowotwór piersi.

11. Powi?kszone w?z?y ch?onne - przy wielu nowotworach, ale równie? cz?sto pod wp?ywem stanu zapalnego.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów