Badania przesiewowe

Badania przesiewowe (screening, skrining) to dzia?ania diagnostyczne prowadzone na ludziach zdrowych, ale b?d?cych w grupie podwy?szonego ryzyka zachorowania na konkretny nowotwór (np. w pewnych grupach wiekowych). Maj? one na celu wczesne wykrycie nowotworu lub nawet stanu przedrakowego.

Dobry test skriningowy powinien mie? okre?lone cechy, z których podstawowymi s? wysoka czu?o?? i swoisto??. Czu?o??, jest to zdolno?? do wykrycia nowotworu - im jest wy?sza, tym mniej nowotworów pozostaje nie wykrytych (wyniki fa?szywie ujemne). Swoisto??, jest to cecha mówi?ca o zdolno?ci wykrycia osób zdrowych -im jest wy?sza, tym mniej osób zdrowych jest identyfikowanych jako chore (wyniki fa?szywie dodatnie).

?eby badania przesiewowe mog?y osi?gn?? swój cel, musz? by? przeprowadzane w?ród mo?liwie najwi?kszej liczby osób b?d?cych w grupie podwy?szonego ryzyka oraz - co wa?ne - przez wiele lat. Aby tak si? sta?o potrzebne s? ka?dego roku odpowiednie fundusze oraz spo?eczna ?wiadomo??, ?e na takie badania trzeba si? zg?asza? regularnie.

Skrining ma sens jedynie w odniesieniu do nowotworów o du?ej cz?sto?ci w populacji, co do których istnieje skuteczna metoda leczenia. Poszukiwania na szerok? skal? rzadko wyst?puj?cego nowotworu generowa?yby ogromne koszty przy niewspó?miernie ma?ych korzy?ciach spo?ecznych. Spadek umieralno?ci by?by niewielki, za to zosta?yby zu?yte pieni?dze, które mo?na wykorzysta? w leczeniu wielu innych chorób. To samo dotyczy nowotworów, na które nie ma skutecznych procedur medycznych. Co da ich wczesne wykrycie, skoro nie mo?na wyleczy? choroby?

Koszt jest istotnym czynnikiem ograniczaj?cym badania skriningowe. Wyra?nie to wida? przy porównywaniu zalece? ameryka?skich i europejskich towarzystw onkologicznych. Nie nale?y jednak wyci?ga? pochopnych wniosków, poniewa? wyniki ci?gle prowadzonych bada? oceniaj?cych konkretne metody nie zawsze potwierdzaj? celowo?? cz?stszych i dro?szych bada? skriningowych.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów