Rak piersi

W celu wczesnego wykrycia raka piersi od lat proponuje si?: samodzielne badanie piersi, badanie przez lekarza oraz mammografi?. Celowo?? dwóch pierwszych metod w ?wietle ostatnich bada? jest dyskusyjna ze wzgl?du na nisk? czu?o?? (wyczuwalne s? jedynie guzki odpowiedniej wielko?ci, nie wszystkie miejsca na piersi s? dost?pne w badaniu, a kobiecie trudno oceni?, czy samobadanie zosta?o wykonane poprawnie). Mimo tych niedogodno?ci samobadanie jest przejawem ?wiadomego zainteresowania zdrowiem, bowiem kobieta badaj?ca si? regularnie wie, ?e z ka?d? wykryt? zmian? nale?y natychmiast zg?osi? si? do lekarza, co z kolei skutkuje wczesnym zdiagnozowaniem zauwa?onych zmian.

Minusem r?cznego badania piersi (zarówno wykonywanego przez sam? kobiet?, jak i przez lekarza) jest niewystarczaj?ca swoisto?? - w takim badaniu praktycznie niemo?liwe jest odró?nienie zmian potencjalnie z?o?liwych od ?agodnych. Mimo wszystko, obie metody zaleca si? jako uzupe?nienie mammografii.

Mammografia jest badaniem, którego warto?? jest ugruntowana wieloletnimi obserwacjami klinicznymi i które zosta?o dodane do listy bada? przesiewowych. W ró?nych krajach zaleca si? rozpocz?cie mammografii w innym wieku, tak?e cz?sto?? wykonywania bada? jest odmienna.

Ameryka?skie Towarzystwo Walki z Rakiem zaleca na przyk?ad coroczn? mammografi? u kobiet po 40. roku ?ycia, natomiast program brytyjski przewiduje badania u kobiet w wieku 50-64 lat co 3 lata. Badania kliniczne wykaza?y, ?e najwi?ksz? skuteczno?? regularnej mammografii w zmniejszaniu umieralno?ci na raka piersi (o ok. 30%) odnotowuje si? u kobiet mi?dzy 50. a 69. rokiem ?ycia.

Badacze nieustannie zastanawiaj? si?, kiedy rozpocz?? stosowanie bada? mammograficznych i kiedy je zako?czy?. Niektórzy uwa?aj?, ?e nale?y rozpocz?? skrining ju? od 40. roku ?ycia, cho? cz?sto?? wyst?powania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat jest relatywnie mata. Nale?y rozwa?y? wcze?niejsz? mammografi? u kobiet z czynnikami ryzyka raka piersi. Natomiast w grupie wiekowej 50-69 lat zwi?kszenie cz?sto?ci wykonywania mammografii (raz w roku zamiast raz na 3 lata) nie przynosi zauwa?alnych korzy?ci. W przypadku osób po 70. roku ?ycia dalsze badania mammograficzne maj? sens jedynie u osób nie choruj?cych na inne choroby ograniczaj?ce d?ugo?? ?ycia. Powinno si? indywidualnie rozpatrywa? spodziewane korzy?ci u ka?dej pacjentki.

Cz??? osób ma obawy, ?e regularne badania mammograficzne mog? nie?? ryzyko powstania nowotworu, jednak nie znajduj? one naukowego potwierdzenia. Teoretycznie takie zagro?enie mo?e istnie? w?ród kobiet nosicielek genu BRCA1 i BRCA2, u których zaleca si? wcze?niejsze badania mammograficzne nawet od 25. r i., poniewa? w wyniku mutacji genetycznej naprawa popromiennych uszkodze? DNA mo?e by? upo?ledzona.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów