Rak gruczo?u krokowego

Badania przesiewowe w kierunku raka gruczo?u krokowego, wprowadzone w niektórych krajach, obejmuj? coroczne badanie per rectum (palcem przez odbytnic?) oraz oznaczenie poziomu PSA w surowicy krwi u m??czyzn po 50. lub 55. roku ?ycia. Nie ma przekonuj?cych dowodów na to, ?e post?powanie takie zmniejsza umieralno?? z powodu raka gruczo?u krokowego. Z tego powodu zarówno eksperci Narodowego Instytutu Raka, jak i komitet doradczy UE nie zalecaj? prowadzenia takich bada? przesiewowych. Przyczyn? braku zmniejszenia umieralno?ci z powodu raka prostaty mo?e by? nieprecyzyjna rejestracja przyczyn zgonu w?ród starszych m??czyzn, leczonych na ten nowotwór. Analiza przeprowadzona w USA wykaza?a, ?e zbyt wiele zgonów przypisuje si? rakowi gruczo?u krokowego, gdy w rzeczywisto?ci przyczyny s? inne. Aktualnie prowadzone s? dalsze badania, które powinny wykaza? prawdziw? skuteczno?? takiego skriningu.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów