Wprowadzenie do bada? diagnostycznych

Wspó?czesna medycyna dysponuje ca?ym arsena?em metod do wczesnego wykrywania raka. Dzi?ki nim chorob? nowotworow? mo?na zdiagnozowa? i - co najwa?niejsze - leczy? na d?ugo przed pojawieniem si? pierwszych objawów klinicznych. Dlatego tak wa?ne jest, by móc z tych metod odpowiednio wcze?nie skorzysta?.

Badanie krwi

Jest prostym, szybkim, tanim i ?atwym do wykonania sposobem wst?pnej oceny stanu zdrowia ca?ego organizmu. W diagnostyce nowotworów szczególnie przydatne jest okre?lenie OB oraz morfologii.

Ocena mikroskopowa 

Ocena mikroskopowa pobranego fragmentu tkanki pozwala oszacowa? ewentualne ryzyko nowotworzenia, wykry? ju? istniej?c? zmian? i okre?li? jej w?a?ciwo?ci. Materia? do bada? uzyskuje si? z wymazów i biopsji.

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa to ró?ne metody wizualizacji wn?trza organizmu za pomoc? najnowocze?niejszego specjalistycznego sprz?tu. To RTC, USC, tomografia i scyntygrafia komputerowa, rezonans magnetyczny. Pozwalaj? one nie tylko na wykrycie zmiany, ale równie? na ocen? stopnia zaawansowania nowotworu i jego odpowiedzi na leczenie. Wspó?czesna medycyna dysponuje szeregiem metod umo?liwiaj?cych dok?adne zbadanie cech nowotworu.

Diagnostyka cho? czasami nieprzyjemna jest konieczna do opracowania w?a?ciwej strategii leczenia.

Nowotwór mo?na wykry? na ró?nym etapie jego rozwoju, od molekularnego (np. zmian w metabolizmie komórek, czyli oznaczania tzw. markerów) a? po zaobserwowane objawy kliniczne, wywo?ane nieprawid?owym funkcjonowaniem tkanek i organów. Na diagnostyk? sk?adaj? si? badania wykonywane w celu stwierdzenia obecno?ci nowotworu, scharakteryzowania jego budowy histologicznej oraz okre?lenia stopnia jego zaawansowania.

Przy podejrzeniu wyst?powania zmiany nowotworowej kluczowe jest jej zlokalizowanie oraz w?a?ciwe pobranie próbki materia?u do dalszych bada?. Najbardziej podstawowa i niezb?dna jest, przeprowadzana przez patomorfologa, ocena makro- i mikroskopowa zmiany. Pozwala to stwierdzi?, czy jest to zmiana o charakterze nowotworowym, czy te? jest to zmiana nowotworopodobna. Badanie mikroskopowe okre?la w?a?ciwo?ci biologiczne nowotworu (czy jest on z?o?liwy czy niezto?liwy) oraz jego histogenez? (z jakiej tkanki powsta?). Kluczowe jest równie? ustalenie stopnia zaawansowania nowotworu.

Do tego celu s?u?? badania cytologiczne i histologiczne. Bardzo pomocne s? równie? techniki precyzyjniej okre?laj?ce w?a?ciwo?ci biologiczne i histogenetyczne nowotworu, jak histochemia, mikroskopia elektronowa czy te? immunopatologia.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów