Badania krwi

Bardzo istotna jest wiedza na temat zmian wska?ników laboratoryjnych w przebiegu nowotworów. Niektóre nowotwory z?o?liwe powoduj? wyst?powanie charakterystycznych dla nich nieprawid?owo?ci laboratoryjnych, wi?c monitorowanie tego typu zale?no?ci jest pomocne w diagnostyce nowotworowej. W interpretacji tego typu wyników kluczowe znaczenie ma ustalenie granic warto?ci prawid?owych oraz czu?o?? stosowanych metod. 

OB

Prostym, szybkim i tanim badaniem laboratoryjnym, mog?cym zasygnalizowa?, ?e w organizmie dzieje si? co? niedobrego, jest OB. Jego wynik wskazuje na tempo opadania erytrocytów w odstawionej próbce krwi (zazwyczaj w czasie 1 godziny). Prawid?owy wynik to:

  • dla kobiet - poni?ej 12mm/godz.;
  • dla m??czyzn poni?ej 60. r. ?. - poni?ej 8 mm/godz.;
  • dla m??czyzn powy?ej 60. r. ?. - poni?ej 15 mm/godz.

Podwy?szone OB wyst?puje w stanach fizjologicznych (ci??y, po?ogu, miesi?czki). Mo?e tak?e sugerowa? wyst?powanie stanów zapalnych, chorób tarczycy lub nowotworów.

Morfologia

Najcz?stszymi nieprawid?owo?ciami hematologicznymi w przypadku wyst?powania choroby nowotworowej s?:

  • niedokrwisto?? niedobarwliwa/syderoachrestyczna (spowodowana niedoborem ?elaza) w przypadku bia?aczek;
  • niedokrwisto?? hemolityczna (wynikaj?ca ze skróconego czasu ?ycia erytrocytów) w nowotworach uktadu pokarmowego;
  • erytrocytoza (patologiczny wzrost liczby krwinek czerwonych) w przypadku raka nerki, w?troby oraz mi?saków;
  • leukopenia (obni?ony poziom krwinek bia?ych) w naciekaniu szpiku kostnego;
  • granulocytoza (zbyt wysoki poziom granulocytów) przy nadmiernym namna?aniu si? komórek, naciekaniu szpiku kostnego, zaka?eniach lub ch?oniakach;
  • limfocytoza (zbyt wysoki poziom krwinek bia?ych) w bia?aczkach i ch?oniakach;
  • trombocytoza (zbyt wysoki poziom p?ytek krwi) przy zespo?ach paranowotworowych i zespo?ach mieloproliferacyjnych.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów