Kalkulator WHR

Stosunek obwodu talii do obwodu bioder

Czym jest WHR?

WHR (skrót od angielskiego Waist to Hip Ratio w j?zyku polskim stosunek obwodu talii do obwodu bioder) jest wspó?czynnikiem powsta?ym przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder (pomiary dokonywane w dowolnej jednostce miar).

W jakim celu u?ywamy wska?nika WHR?

WHR stanowi wska?nik dystrybucji tkanki t?uszczowej w ciele cz?owieka i jest wyznacznikiem okre?laj?cym rodzaj sylwetki cia?a (sylwetka w kszta?cie gruszki b?d? jab?ka) oraz typ oty?o?ci (oty?o?? brzuszna b?d? po?ladkowo-udowa). Biodrowa pula tkanki t?uszczowej jest trudniej metabolizowana ni? brzuszna. Fakt ten niestety utrudnia odchudzanie tych rejonów cia?a, ale umo?liwia organizmowi utrzymanie optymalnego poziomu cholesterolu, bezpo?rednio zwi?zanego z ryzykiem wyst?pienia wspomnianych poni?ej chorób cywilizacyjnych.

Typ oty?o?ci jest jednak tylko jednym z czynników ryzyka wymienionych poni?ej chorób. Wska?nik WHR powinien wi?c by? rozpatrywany wspólnie z ze wspó?czynnikiem BMI oraz innymi informacjami dotycz?cymi stanu zdrowia.

Jakie s? zdrowotne konsekwencje nadwagi i oty?o?ci?

Nadwaga i oty?o?? s? zwi?zane ze skróceniem przewidywalnej d?ugo?ci ?ycia oraz zwi?kszeniem ryzyka wyst?pienia wielu chorób. Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat konsekwencji zdrowotnych nadwagi i oty?o?ci przejd? do strony po?wi?conej wska?nikowi BMI.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:3.17

Wybierz tematykę artykułów