Badanie szpiku kostnego

Badanie szpiku (biopsj? szpiku kostnego) przeprowadza si? w ramach diagnostyki onkologicznej w celu ustalenia nowotworowego naciekania szpiku kostnego w przebiegu wielu nowotworów litych. Tak?e - w przypadku nowotworów uk?adu krwiotwórczego w celu rozpoznania (bia?aczki, szpiczaki) lub wykluczenia zaawansowania w stopniu IV (ch?oniaki). Wykonanie tego badania jest równie? wskazane w razie trudno?ci z wyja?nieniem przyczyny leukopenii lub ma?o p?ytkowo?ci oraz niedokrwisto?ci, które nie znajduj? uzasadnienia w typowych przyczynach (chemioterapia, radioterapia, powa?ne zaka?enia).

Biopsj? szpiku wykonuje si? ig?? Jamshidiego z obu grzebieni talerzy biodrowych (pobieranie obustronne zwi?ksza czu?o?? badania). Wykonuje sieje w znieczuleniu miejscowym (trepanobiopsja). Pobierana jest kostka materia?u, której najwi?kszy wymiar nie powinien by? mniejszy ni? 2 cm. Nie polecane jest obecnie pobieranie materia?u z nak?ucia mostka ze wzgl?du na du?e prawdopodobie?stwo nie uzyskania materia?u do badania, a tak?e na ryzyko zwi?zane z cz?stym wyst?powaniem osteopenii (utraty masy kostnej) u chorych na nowotwory.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów