Diagnostyka cytopatologiczna

Opiera si? ona na mikroskopowej ocenie komórek pobranych od pacjenta z miejsca wyst?powania podejrzanej zmiany. Pozwala wykry? nowotwór lub te? okre?li? ewentualne zagro?enie nowotworzenia.

Badanie cytologiczne polega na pobraniu materia?u dwoma mo?liwymi sposobami.

Metoda z?uszczeniowa opiera si? o rozmazy komórek ulegaj?cych samoistnemu z?uszczaniu si? (plwocina, p?yny z jam cia?a) b?d? te? wymazy (b?ony ?luzowe przewodu pokarmowego lub oskrzeli, szyjka macicy).

Metoda aspiracyjna polega na nak?uciu zmienionego obszaru cienk? ig?? (0,5-0,6 mm) i dalszym badaniu rozprowadzonego na szkie?ku mikroskopowym materia?u ze ?wiat?a ig?y. Jest to biopsja aspiracyjna denkoig?owa (BAC, punkcja).

Stanowi ona szybk? metod?, w której po nak?uciu narz?du przez skór? pod ci?nieniem do ig?y dostaj? si? komórki i p?yny z badanej tkanki. Dzi?ki ma?ej ?rednicy ig?y metoda ta zazwyczaj nie
daje powik?a?. W po??czeniu z technikami obrazowania, takimi jak USC czy tomografia komputerowa, mo?liwe jest bezpieczne pobranie próbki guza znajduj?cego si? w dowolnym miejscu cia?a, nawet wtedy, gdy jest on niewyczuwalny.

Badanie cytologiczne jest szczególnie pomocne w diagnostyce zmian chorobowych szyjki macicy, uk?adu oddechowego, jamy otrzewnowej, jamy op?ucnowej. Najcz??ciej stosowane jest do rozpozna? wczesnego raka szyjki macicy.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:1

Wybierz tematykę artykułów