Diagnostyka histopatologiczna

Jest to ocena tkanek (przy u?yciu mikroskopu ?wietlnego) pobranych wcze?niej w trakcie badania endoskopowego lub zabiegu chirurgicznego. Pozwala na precyzyjne postawienie diagnozy: czy istniej? skupiska komórek nowotworowych, czy nie. Jest ona niezwykle wa?na, je?li chodzi o rozpoznanie typu histologicznego nowotworu, jego stopnia z?o?liwo?ci, jak równie? zawa?? na wyborze metody leczenia i rozleg?o?ci wycinanej zmiany przy zabiegu operacyjnym. Materia? do tego badania mo?e pochodzi?, np. z biopsji chirurgicznej (czyli wyci?cia fragmentu lub te? ca?ej zmiany), biopsji aspiracyjnej cienkoig?owej b?d? gruboig?owej (oligobiopsja). W ostatnim przypadku stosuje si? ig?y o przekroju wi?kszym ni? 1,2 mm. Dzi?ki temu mo?emy okre?li? struktur? badanej tkanki potrzebn? do rozpoznania charakteru zmiany. Niestety, jest to metoda bolesna, stosowana zazwyczaj dopiero wtedy, gdy biopsja cienkoig?owa nie da wystarczaj?cej ilo?ci informacji na temat badanej zmiany.

Kolejn? mo?liwo?ci? jest biopsja wiertarkowa, gdy zamiast ig?y u?ywany jest trepan wprawiany w ruch obrotowy. Umo?liwia to pobranie wi?kszego fragmentu tkanki ni? w przypadku biopsji gruboigtowej. Jej struktura jest niezmieniona, co znacznie u?atwia diagnoz?.

Tego typu badanie przeprowadzane mo?e by? tak?e w trakcie operacji (biopsja ?ródoperacyjna).

Jego celem jest wówczas ustalenie charakteru zmiany, podj?cie przez chirurga decyzji o rozleg?o?ci resekcji i ustalenie granicy zdrowej tkanki przy wycinaniu nowotworów z?o?liwych.

Inn? patomorfologiczn? technik? pozwalaj?c? na scharakteryzowanie zmiany nowotworowej jest histochemia. Stosuj?c metody chemiczne, wykrywa si? obecno?? charakterystycznych dla ró?nych tkanek zwi?zków, w tym dla nowotworów.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:1

Wybierz tematykę artykułów