Leczenie chirurgiczne

Operacje radykalne (z zamiarem wyleczenia)

Celem takiej operacji jest usuni?cie nowotworu w ca?o?ci. Operacj? radykaln? przeprowadza si? najcz??ciej we wczesnym stadium rozwoju nowotworu, w którym nie ma jeszcze przerzutów w w?z?ach ch?onnych oraz przerzutów odleg?ych. Jest to tzw. wyci?cie miejscowe. Operacja blokowa polega na wyci?ciu chorej tkanki wraz z regionalnymi w?z?ami ch?onnymi. Stosuje siej? najcz??ciej w leczeniu raka sutka, ?o??dka, jelita grubego, nowotworach g?owy i szyi.

Operacje paliatywne

Ten rodzaj operacji przeprowadza si? w kilku przypadkach:

Operacje cytoredukcyjne polegaj? na zmniejszeniu masy guza w celu umo?liwienia skuteczniejszego leczenia radioterapi? albo chemioterapi?. Operacje te najcz??ciej stosowane s? w leczeniu nowotworów jajnika, odbytnicy, przyusznicy i niektórych mi?sakach.

Operacje przerzutów polegaj? na usuni?ciu zaj?tych w?z?ów ch?onnych pachy, pachwiny, szyi i okolicy zaotrzewnej. Niektóre przerzuty, np. do p?uc, mózgu, w?troby, mo?na leczy? operacyjnie dopiero po usuni?ciu zmiany pierwotnej. Najcz??ciej chirurgiczne usuwanie przerzutów jest kojarzone z radioterapi?.

Operacje przeprowadzane w celu przed?u?enia ?ycia chorego i zmniejszenia jego cierpie? przeprowadza si? w zaawansowanej chorobie nowotworowej. Mo?e to by? np. tracheotomia przy raku krtani lub tarczycy, stworzenie przetoki moczowodowej czy ?o??dkowej, nak?ucie jam cia?a (czyli np. punkcja p?ynu zgromadzonego w jamie brzusznej przy raku jajnika) itp.

Operacje rekonstrukcyjne

Ich celem jest poprawa jako?ci ?ycia chorego, zminimalizowanie skutków okalecze? doznanych w trakcie przebiegu i leczenia choroby nowotworowej. W ten sposób odtwarza si? ubytki tkanek twarzy, jamy ustnej, piersi. Stosuje si? zarówno protezy z tworzyw sztucznych, w?asne tkanki chorego, jak i specjalne urz?dzenia, np. elektroniczne krtanie czy sprz?t stomijny s?u??cy do zaopatrywania przetok brzusznych.

Powik?ania po operacjach chirurgicznych stosowanych w leczeniu nowotworów s? takie same, jak w przypadku innych operacji.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów