Kalkulator BMR

Podstawowa przemiana materii

Czym jest BMR?

BMR (skrót od angielskiego Basal Metabolic Rate, w j?zyku polskim podstawowa przemiana materii) jest ilo?ci? energii (mierzon? w kaloriach) wydatkowan? przez organizm w trakcie hipotetycznego ca?odobowego odpoczynku w celu zapewnienia jego podstawowych czynno?ci ?yciowych takich jak akcja serca, oddychanie, trawienie czy utrzymanie sta?ej temperatury cia?a. Podstawowa przemiana materii stanowi oko?o 60-70% zu?ytej przez nas energii.

W jakim celu oznaczamy BMR?

BMR stanowi najwi?ksz? cz??? dziennego zapotrzebowania energetycznego organizmu. Znajomo?? podstawowej przemiany materii umo?liwia wi?c obliczenie dziennego zapotrzebowania energetycznego oraz zaplanowanie odpowiedniego bilansu energetycznego poprzez dobór odpowiedniej diety oraz wysi?ku fizycznego.

Jakie czynniki wp?ywaj? na BMR?

Warto?? BMR zale?y od kombinacji genetycznych i ?rodowiskowych czynników takich jak: 

 • geny – reguluj? m.in. szybko?? przemiany materii
 • p?e? – m??czy?ni maj? wi?ksz? mas? mi??ni, a mniejsz? ilo?? tkanki t?uszczowej ni? kobiety co powoduje wi?ksz? warto?? podstawowej przemiany materii
 • wiek - BMR spada wraz z wiekiem o oko?o 2% na dekad?
 • masa cia?a – warto?? BMR jest proporcjonalna do masy cia?a
 • powierzchnia cia?a – jest bezpo?rednio zwi?zana z mas? cia?a i wzrostem, wp?ywa wi?c równie? na warto?? BMR
 • ilo?? tkanki t?uszczowej – im ni?sza procentowa zawarto?? tkanki t?uszczowej w organizmie tym wy?sza warto?? BMR
 • dieta – BMR jest zale?ne od ilo?ci przyjmowanego pokarmu, trawienie jest du?ym wydatkiem energetycznym
 • temperatura cia?a – wzrost temperatury cia?a o 0,5 ˚C powoduje wzrost BMR o oko?o 7 procent
 • pogoda – obni?enie temperatury otoczenia wzmaga produkcj? ciep?a przez organizm, a przez to równie? zwi?ksza BMR
 • uk?ad hormonalny – hormony tarczycy zwi?kszaj? BMR
 • aktywno?? fizyczna – redukcja ilo?ci tkanki t?uszczowej i wzrost masy mi??ni powoduj? wzrost BMR

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów