Puls docelowy

Czym jest puls docelowy?

Puls docelowy, czyli optymalna cz?sto?? akcji serca w trakcie wysi?ku fizycznego stanowi 50 do 75% maksymalnej cz?sto?ci akcji serca. Ta natomiast stanowi górn? granic? cz?sto?ci uderze? serca, któr? mo?e znie?? bez szwanku uk?ad kr??enia.

Co daje znajomo?ci pulsu docelowego?

Znajomo?? pulsu docelowego umo?liwia optymalizacj? wysi?ku fizycznego, a przez to zapewnia najszybszy i najbezpieczniejszy sposób zrzucenia zb?dnych kilogramów b?d? utrzymanie idealnej sylwetki.

Jak prawid?owo dokona? pomiaru t?tna?

W celu dok?adnego pomiaru t?tna trzeba przerwa? wykonywane ?wiczenia fizyczne. Nast?pnie nale?y ucisn?? palcami prawej d?oni wewn?trzn? powierzchni? lewego nadgarstka tak, aby trzy ?rodkowe palce dociska?y t?tnic? promieniow? do ko?ci promieniowej (ko?? przedramienia znajduj?ca si? po stronie kciuka). Nast?pnie nale?y przez 15 sekund zlicza? uderzenia serca, a otrzymany wynik pomno?y? przez cztery.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów