Kalkulator LDL

Lipoproteina ma?ej g?sto?ci

Co to jest LDL?

LDL (skrót od angielskiego Low-Density Lipoprotein to w j?zyku polskim lipoproteina ma?ej g?sto?ci) jest jednym z t?uszczowo-bia?kowych no?ników cholesterolu (lipoprotein) we krwi cz?owieka. Transport ten odbywa si? w kierunku od w?troby do wszystkich komórek organizmu. LDL popularnie nazywana jest „z?ym” cholesterolem.

„Z?y” cholesterol

Lipoproteina LDL nazywana jest “z?ym cholesterolem” ze wzgl?du na istniej?c? zale?no?? pomi?dzy jej poziomem a odk?adaniem si? blaszek mia?d?ycowych w naczyniach t?tniczych. Obecno?? mia?d?ycy natomiast jest ?ci?le powi?zana z wyst?powaniem nadci?nienia t?tniczego, udarów mózgu, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób uk?adu kr??enia.

Dlaczego obliczamy poziom LDL?

Biochemiczny pomiar poziomu LDL jest bardzo drogi, czasoch?onny i wymaga wyposa?enia laboratorium w specjalistyczn? aparatur?. Z tego w?a?nie powodu poziom LDL jest zwykle szacowany na podstawie znajomo?ci warto?ci poziomów ca?kowitego cholesterolu, HDL (High-Density Lipoprotein = lipoproteina o du?ej g?sto?ci = „dobry” cholesterol) i trójglicerydów (TG).

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Wybierz tematykę artykułów