Procentowa zawarto?? tkanki t?uszczowej w organizmie

Czym jest procentowa zawarto?? t?uszczu w organizmie?

Procentowa zawarto?? t?uszczu w organizmie jest u?amkiem ca?kowitej masy cia?a, który stanowi masa tkanki t?uszczowej. Na potrzeby tego opracowania wykorzystamy metod? jej obliczania przygotowan? przez Marynark? Wojenn? Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy).

W jakim celu okre?lamy zawarto?? t?uszczu w organizmie?

Wska?nik ten jest wyk?adnikiem kondycji fizycznej i stanu zdrowia, s?u?y równie? do monitorowania przebiegu diety. Procentowa zawarto?? t?uszczu w organizmie jest równie wa?na jak BMI czy WHR. Niestety ze wzgl?du na wi?ksz? pracoch?onno?? tej metody (wi?ksza ilo?? pomiarów, skomplikowany matematyczny wzór) jest ona stosowana rzadziej.

Jakie s? zdrowotne konsekwencje nadwagi i oty?o?ci?

Nadwaga i oty?o?? s? zwi?zane ze skróceniem przewidywalnej d?ugo?ci ?ycia oraz zwi?kszeniem ryzyka wyst?pienia wielu chorób. Aby dowiedzie? si? wi?cej na temat konsekwencji zdrowotnych nadwagi i oty?o?ci przejd? do strony po?wi?conej wska?nikowi BMI.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:3.75

Wybierz tematykę artykułów