Kalkulator TER

Dzienne zapotrzebowanie na energi?

Czym jest dzienne zapotrzebowania na energi??

Dzienne zapotrzebowania na energi? (w j?zyku angielskim Total Energy Requirement - TER) jest ilo?ci? energii (mierzon? w kaloriach) wydatkowan? przez organizm w ci?gu ca?ej doby. Jest wi?c sum? BMR oraz AMR.

Dlaczego TER jest tak wa?ne?

Dzienne zapotrzebowania na energi? okre?la metabolizm. Jego znajomo?? umo?liwia wi?c zbilansowanie ilo?ci dostarczonych i spalonych kalorii, a dzi?ki temu równie? utrzymanie, obni?enie lub podwy?szenie masy cia?a.

Jak modyfikowa? ilo?? przyjmowanych kalorii?

Gdy ju? znasz swoje ca?kowite zapotrzebowanie energetyczne nast?pnym krokiem powinna by? zale?na od wyznaczonego celu modyfikacja ilo?ci przyjmowanych kalorii i aktywno?ci fizycznej. Obliczenie dziennego balansu kalorii jest bardzo proste. Je?eli pragniesz utrzyma? dotychczasow? mas? cia?a nie zmieniaj trybu ?ycia. Je?li natomiast chcesz straci? kilka kilogramów powiniene? obni?y? ilo?? przyjmowanych kalorii lub zwi?kszy? codzienny wysi?ek fizyczny. Gdy pragniesz przyty? wystarczy zwi?kszy? ilo?? przyjmowanych kalorii lub zmniejszy? aktywno?? fizyczn?.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:5

Wybierz tematykę artykułów