Kalkulator AMR

Czynna przemiana materii

Czym jest AMR?

AMR (skrót od angielskiego Active Metabolic Rate, w j?zyku polskim czynna przemiana materii) jest ilo?ci? energii (mierzon? w kaloriach) wydatkowan? przez organizm w trakcie ró?norodnych czynno?ci fizycznych, np.: spacerowania, ta?ca, czytania. Czynna przemiana materii nie obejmuje podstawowego zapotrzebowania energetycznego (BMR).

W jakim celu oznaczamy AMR?

AMR wspólnie z BMR okre?la dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Znajomo?? czynnej przemiany materii umo?liwia wi?c obliczenie dziennego zapotrzebowania energetycznego niezb?dnego do osi?gni?cia b?d? utrzymania wymarzonej masy cia?a.

Kalkulator spalonych kalorii a kalkulator AMR

Najdok?adniej wyliczon? warto?? kalorii spalonych w ci?gu ca?ego dnia osi?gniemy korzystaj?c z kalkulatora spalonych kalorii. Niestety u?ycie jego w tym celu by?oby zbyt czasoch?onne. Przygotowali?my wi?c dla Pa?stwa jego uproszczon? wersj? – kalkulator AMR. Narz?dzie to zosta?o stworzone poprzez skatalogowanie aktywno?ci fizycznych kalkulatora spalonych kalorii w pi?? grup ró?ni?cych si? nat??eniem aktywno?ci fizycznej. Nale?y pami?ta?, ?e wyliczona przez nasz kalkulator warto?? AMR jest warto?ci? orientacyjn?.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów