Ilo?? spalanych kalorii

Do czego s?u?y kalkulator kalorii?

Prawdopodobnie zastanawiasz si? ile kalorii spalasz wykonuj?c okre?lon? czynno??. Teraz mo?esz si? tego dowiedzie? korzystaj?c z naszego kalkulatora.

Czym jest kaloria z punktu widzenia fizyki?

Kaloria [cal] jest obok d?ula [J] jednostk? fizyczn? definiuj?c? energi?. Dok?adniej mówi?c jedna kaloria jest ilo?ci? energii niezb?dn? do podniesienia temperatury jednego grama wody o jeden stopie? Celsjusza. Jednostk? energii w uk?adzie SI jest jednak d?ul. 1 kaloria = 4,184 d?ula; 1 d?ul = 0,239 kalorii.

Czym jest kaloria z punktu widzenia konsumenta?

Nale?y zwróci? uwag? na sposób podawania warto?ci energetycznej po?ywienia przez producentów ?ywno?ci. Warto?? ta jest podawana w kilokaloriach [kcal]. 1000 kalorii = 1 kilokaloria. To w?a?nie kilokaloria przez konsumentów jest popularnie, nieprawid?owo rozumiana jako „kaloria”. W ten sam sposób jest równie? rozumiana ilo?? energii zu?ywana na aktywno?? fizyczn?.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:4

Wybierz tematykę artykułów