Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza

Ból zlokalizowany w innych okolicach dolnej cz??ci brzucha, wywo?any procesami chorobowymi tocz?cymi si? w narz?dach tego regionu anatomicznego. Ból mo?e mie? zró?nicowany charakter i nasilenie.

Najlepiej skojarzone objawy