Zwi?kszenie ilo?ci wydalanego moczu

Dobowe wydalanie moczu powy?ej 2000 ml.

Najlepiej skojarzone objawy