Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria)

Zespó? bolesnych odczu? lub utrudnienia zwi?zane z oddawaniem moczu. W zale?no?ci od przyczyny, zró?nicowany charakter i nasilenie. Towarzyszy mu cz?ste oddawanie moczu.

Najlepiej skojarzone objawy