Bolesne parcie na mocz

Zespó? bolesnych odczu? zwi?zanych ze zbli?aj?cym si? oddawaniem moczu. Ma on charakter dyskomfortu rozpierania, k?ucia lub pieczenia, zlokalizowanego w podbrzuszu.

Najlepiej skojarzone objawy