Gor?czka z dreszczami

Temperatura cia?a przekraczaj?ca 38oC, której towarzysz? dreszcze. Wyst?puje uczucie ogólnego os?abienia, z?ego samopoczucia, bóle g?owy, mi??ni i stawów, nadmierna potliwo??, wzrost wra?liwo?ci na bod?ce s?uchowe i wzrokowe.

Najlepiej skojarzone objawy