Wydzielina z kana?u s?uchowego

Wydzielina wyp?ywaj?ca z przewodu s?uchowego zewn?trznego. Szczególnie niepokoi (podejrzenie z?amania podstawy czaszki), je?li wyst?puje po urazie oraz jest krwawa b?d? ma kolor i konsystencj? nasienia m?skiego.

Najlepiej skojarzone objawy