Nieca?kowite opró?nianie p?cherza moczowego

Zaleganie pewnej ilo?ci moczu po mikcji. Mo?e wyst?powa? w chorobach neurologicznych, przero?cie prostaty, chorobach dróg moczowych.

Najlepiej skojarzone objawy