Wykwity o charakterze zapalnym

Ró?ne zmiany skórne np. rumie?, p?cherze, grudki, guzy, krosty, cechuj?ce si? zaczerwienieniem, ociepleniem, bolesno?ci?. Zwi?zane ze stanem zapalnym w obr?bie skóry.

Najlepiej skojarzone objawy