Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany

Przerwanie ci?g?o?ci naczynia krwiono?nego i masywna utrata krwi do tkanek, wn?trza (krwotok wewn?trzny) lub na zewn?trz organizmu (krwotok zewn?trzny). Utrata krwi od 1,5-2 litrów stanowi bezpo?rednie zagro?enie ?ycia. Do objawów krwotoku nale?y narastaj?ce os?abienie, niepokój, zbledni?cie skóry, spocenie, spadek ci?nienia krwi, utrata przytomno?ci i ?mier?.

Najlepiej skojarzone objawy