Powi?kszenie r?k i stóp

Jeden z objawów akromegalii. Najcz??ciej zauwa?ane przez chorego jako potrzeba noszenia coraz wi?kszych r?kawiczek, obuwia, uwieranie pier?cionka, obr?czki. Jest skutkiem nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu po okresie fizjologicznego wzrostu ko?ci.

Najlepiej skojarzone objawy