Epistaxis (krwawienie z nosa)

Krwawienie z nosa, którego ?ród?em jest najcz??ciej tzw. splot naczyniowy Kiesselbacha (po??czenie drobnych naczy? krwiono?nych odchodz?cych od t?tnic zaopatruj?cych nos w krew, le??ce w przedniej cz??ci przegrody nosa). Splot ten jest bardzo podatny na uszkodzenia i krwawi przy niewielkich nawet manipulacjach w obr?bie jamy nosowej czy te? po prostu wskutek wysuszenia b?ony ?luzowej. G?ówne objawy to obecno?? ?wie?ej krwi wydobywaj?cej si? najcz??ciej tylko z jednego otworu nosowego oraz uczucie sp?ywania krwi po tylnej ?cianie gard?a. Mo?e to wywo?ywa? odpluwanie, a krew dostaj?ca si? do ?o??dka mo?e pobudza? do wymiotów. Krwawienia zwykle s? niewielkie i z regu?y samoistnie ust?puj?. Niepokój powinny budzi? krwawienia niedaj?ce si? zatamowa? w ci?gu kilku minut, cz?sto nawracaj?ce i bardzo masywne.

Najlepiej skojarzone objawy