Niskie ci?nienie t?tnicze krwi

Warto?? skurczowego ci?nienia t?tniczego krwi ≤ 100 mm Hg. Mo?e wyst?powa? u zdrowych, dobrze wytrenowanych fizycznie ludzi. Zwykle nie jest objawem chorobowym tak d?ugo, jak nie zagra?a zmniejszeniem przep?ywu krwi przez mózg i centralny system nerwowy. Gdy pojawia si? nagle, np. po szybkim wstaniu z pozycji le??cej lub siedz?cej, mo?e powodowa? zawroty g?owy, omdlenia, zaburzenia widzenia i s?yszenia oraz utrat? przytomno?ci.

Najlepiej skojarzone objawy