Stridor (?wist krtaniowy)

Wysoki, szorstki d?wi?k wynikaj?cy z zaburzonego przep?ywu powietrza przez górne drogi oddechowe spowodowanego cz??ciowym zatkaniem dróg oddechowych. Typowo wyst?puje w czasie wdechu, lecz mo?e pojawia? si? równie? podczas wydechu czy w obu tych fazach. ?wist wdechowy ?wiadczy o zatkaniu dróg oddechowych powy?ej g?o?ni, które wynika z zapadni?cia si? mi?kkich tkanek gard?a. ?wist wydechowy oznacza niedro?no?? w ni?szych cz??ciach tchawicy i oskrzeli. ?wist wyst?puj?cy zarówno na wdechu, jak i na wydechu wskazuje za? na obecno?? obrz?ku w okolicy chrz?stki pier?cieniowatej, która otacza tchawic?. Stridor jest objawem wskazuj?cym na niebezpiecze?stwo krytycznego zatkania dróg oddechowych i dlatego powinien zawsze wzbudza? stan wzmo?onej uwagi i pogotowia.

Najlepiej skojarzone objawy