Podwy?szone ci?nienie t?tnicze krwi

Warto?? ci?nienia t?tniczego krwi ≥ 140 mm Hg w przypadku ci?nienia skurczowego i/lub ≥ 90 mm Hg w przypadku ci?nienia rozkurczowego. U zdrowych ludzi mo?e pojawi? si? jako zdarzenie przypadkowe wynikaj?ce z pobudzenia emocjonalnego lub w wyniku du?ego wysi?ku fizycznego. Mo?e te? jednak wyst?powa? jako zjawisko utrwalone i wtedy jest podstaw? do rozpoznania nadci?nienia, które jest stanem chorobowym. Podwy?szone ci?nienie jest na ogó? stanem zupe?nie bezobjawowym, ale gdy trwa d?u?ej pojawiaj? si? poranne bóle g?owy zlokalizowane w okolicy potylicznej, które cz?sto zmniejszaj? si? po podniesieniu g?owy, oraz inne objawy takie jak: zawroty g?owy, szum w uszach, uczucie podenerwowania, bóle za mostkiem, ko?atanie serca.

Najlepiej skojarzone objawy