Nieprawid?owy wynik pomiaru ci?nienia t?tniczego krwi

Warto?? pomiaru ci?nienia t?tniczego krwi niemieszcz?ca si? w granicach normy dla danej grupy wiekowej. Aby pomiar uzna? za miarodajny, powinien on by? wykonany w cichym pomieszczeniu, w pozycji siedz?cej, po kilkuminutowym odpoczynku i co najmniej dwukrotnie, na obu ramionach. Rami?, na którym wykonuje si? pomiar, powinno by? poziomo wsparte na wysoko?ci serca, bez wzgl?du na pozycj? cia?a. Wa?ne jest równie? prawid?owe za?o?enie mankietu, którego dolny brzeg powinien znajdowa? si? 3 cm powy?ej t?tnicy ramiennej przebiegaj?cej w do?ku ?okciowym. Rozmiar mankietu powinien by? tak dobrany, aby d?ugo?? znajduj?cego si? w nim balonu obejmowa?a 80% obwodu ramienia, a jego szeroko?? wynosi?a optymalnie 14 cm (nie mniej ni? 12 cm u doros?ych). Nie nale?y równie? dokonywa? pomiarów przez ubranie. Norma dla skurczowego ci?nienia t?tniczego (ci?nienie w naczyniach krwiono?nych w czasie skurczu serca) u doros?ych wynosi 100-140 mm Hg (milimetry s?upa rt?ci – jednostka ci?nienia), za? norma dla rozkurczowego ci?nienia t?tniczego (ci?nienie w naczyniach w czasie rozkurczu serca) u doros?ych wynosi 65-90 mm Hg.

Najlepiej skojarzone objawy