Krwawienie z dróg oddechowych

Krwawienie, którego ?ród?em s? naczynia zaopatruj?ce drogi oddechowe. Do uszkodzenia naczy? mo?e doj?? na ca?ym przebiegu dróg oddechowych od jamy nosowej po p?cherzyki p?ucne. W zale?no?ci od lokalizacji krwawienia objawy mog? si? ró?ni? i by? odczuwane jako obecno?? ?wie?ej krwi w jamie ustnej, której towarzyszy? mo?e równie? kaszel i uczucie duszno?ci. Zawsze w takiej sytuacji nale?y ustali? ?ród?o krwawienia.

Najlepiej skojarzone objawy