Ból w okolicy przedsercowej

Nieprzyjemne, powoduj?ce cierpienie doznanie zlokalizowane w ?rodkowej cz??ci klatki piersiowej za mostkiem, obejmuj?ce równie? obszar poni?ej lewej brodawki sutkowej. Mo?e mie? charakter bólu sta?ego lub pojawiaj?cego si? nagle w spoczynku lub po wysi?ku. Najbardziej niepokoj?ce s? bóle napadowe o du?ym nat??eniu pojawiaj?ce si? w spoczynku. Ból ten mo?e mie? charakter pieczenia, gniecenia, k?ucia lub ucisku. Jest on najcz??ciej powa?nym objawem choroby serca.

Najlepiej skojarzone objawy