Ból w okolicy brzucha i miednicy

Ból zwi?zany z procesem chorobowym tocz?cym si? w obr?bie narz?dów jamy brzusznej i miednicy. Ból mo?e mie? zró?nicowany charakter i nasilenie. Towarzyszy mu uczucie os?abienia, reakcja obronna mi??ni brzucha na dotyk, mo?e wyst?pi? podwy?szenie temperatury cia?a.

Najlepiej skojarzone objawy