Hipotermia, niezale?na od niskiej temperatury otoczenia

Stan nieprawid?owo niskiej temperatury cia?a, która nie jest skutkiem utraty ciep?a spowodowanego nisk? temperatur? otoczenia. Odnosi si? on do temperatury g??bokiej cia?a, któr? nale?y mierzy? w odbytnicy lub na powierzchni b?ony b?benkowej w uchu. O hipotermii mówimy, gdy temperatura g??boka cia?a spada poni?ej 35 stopni Celsjusza.

Najlepiej skojarzone objawy